Lane Fischman, Jason Grey, Christopher Wasowicz

Workshop

Making Sushi for Beginners
Thu 10:00 am - Thu 12:00 pm 0/30 28.00
Thu 12:00 pm - Thu 2:00 pm 0/30 28.00
Thu 4:00 pm - Thu 6:00 pm 2/30 28.00
Making Sushi: Intermediate
Thu 2:00 pm - Thu 4:00 pm 1/30 34.00