Board Game

Shikoku
Shikoku
Thu 11:00 am - Thu 12:30 pm 7/8 2.00
Thu 4:00 pm - Thu 5:30 pm 8/8 2.00
Fri 11:00 am - Fri 12:30 pm 1/8 2.00
Fri 9:00 pm - Fri 10:30 pm 6/8 2.00
Sat 4:00 pm - Sat 5:30 pm 0/8 2.00
Sat 9:00 pm - Sat 10:30 pm 4/8 2.00
Sun 11:00 am - Sun 12:30 pm 1/8 2.00