Stronghold LARP Foam

Workshop

Build a Foam Shield
Thu 12:00 pm - Thu 1:00 pm 13/20 30.00
Thu 2:00 pm - Thu 3:00 pm 7/20 30.00
Fri 12:00 pm - Fri 1:00 pm 10/20 30.00
Fri 2:00 pm - Fri 3:00 pm 16/20 30.00
Sat 12:00 pm - Sat 1:00 pm 9/20 30.00
Sat 2:00 pm - Sat 3:00 pm 11/20 30.00
Sun 12:00 pm - Sun 1:00 pm 15/20 30.00
Build a Foam Weapon
Thu 10:00 am - Thu 11:00 am 6/40 10.00
Thu 11:00 am - Thu 12:00 pm 26/40 10.00
Thu 12:00 pm - Thu 1:00 pm 29/40 10.00
Thu 1:00 pm - Thu 2:00 pm 16/40 10.00
Thu 2:00 pm - Thu 3:00 pm 17/40 10.00
Thu 3:00 pm - Thu 4:00 pm 26/40 10.00
Thu 4:00 pm - Thu 5:00 pm 18/40 10.00
Fri 10:00 am - Fri 11:00 am 21/40 10.00
Fri 11:00 am - Fri 12:00 pm 21/40 10.00
Fri 12:00 pm - Fri 1:00 pm 28/40 10.00
Fri 1:00 pm - Fri 2:00 pm 26/40 10.00
Fri 2:00 pm - Fri 3:00 pm 22/40 10.00
Fri 3:00 pm - Fri 4:00 pm 34/40 10.00
Fri 4:00 pm - Fri 5:00 pm 29/40 10.00
Sat 10:00 am - Sat 11:00 am 21/40 10.00
Sat 11:00 am - Sat 12:00 pm 20/40 10.00
Sat 12:00 pm - Sat 1:00 pm 15/40 10.00
Sat 1:00 pm - Sat 2:00 pm 27/40 10.00
Sat 2:00 pm - Sat 3:00 pm 30/40 10.00
Sat 3:00 pm - Sat 4:00 pm 31/40 10.00
Sat 4:00 pm - Sat 5:00 pm 20/40 10.00
Sun 10:00 am - Sun 11:00 am 15/40 10.00
Sun 11:00 am - Sun 12:00 pm 28/40 10.00
Sun 12:00 pm - Sun 1:00 pm 25/40 10.00
Sun 1:00 pm - Sun 2:00 pm 30/40 10.00
Sun 2:00 pm - Sun 3:00 pm 26/40 10.00
Build a Giant Foam Weapon
Thu 11:00 am - Thu 12:00 pm 12/20 30.00
Thu 1:00 pm - Thu 2:00 pm 1/20 30.00
Thu 3:00 pm - Thu 4:00 pm 0/20 30.00
Fri 11:00 am - Fri 12:00 pm 11/20 30.00
Fri 1:00 pm - Fri 2:00 pm 9/20 30.00
Fri 3:00 pm - Fri 4:00 pm 8/20 30.00
Sat 11:00 am - Sat 12:00 pm 11/20 30.00
Sat 1:00 pm - Sat 2:00 pm 8/20 30.00
Sat 3:00 pm - Sat 4:00 pm 9/20 30.00
Sun 11:00 am - Sun 12:00 pm 12/20 30.00
Sun 1:00 pm - Sun 2:00 pm 12/20 30.00
Build a Large Item Chainmail
Thu 11:00 am - Thu 1:00 pm 14/20 30.00
Thu 1:00 pm - Thu 3:00 pm 5/20 30.00
Fri 11:00 am - Fri 1:00 pm 2/20 30.00
Fri 1:00 pm - Fri 3:00 pm 3/20 30.00
Sat 11:00 am - Sat 1:00 pm 0/20 30.00
Sat 1:00 pm - Sat 3:00 pm 8/20 30.00
Sun 11:00 am - Sun 1:00 pm 3/20 30.00
Sun 1:00 pm - Sun 3:00 pm 10/20 30.00
Build a Leather Item
Thu 1:00 pm - Thu 3:00 pm 1/20 30.00
Fri 1:00 pm - Fri 3:00 pm 3/20 30.00
Sat 1:00 pm - Sat 3:00 pm 2/20 30.00
Sun 1:00 pm - Sun 3:00 pm 1/20 30.00

Isle of Misfit Events

Fast Safe Fun Foam Fighting!
Wed 8:00 pm - Thu 12:00 am 1/200 0.00