Jacob Munoz, J Gray, Stephanie Gray, Cody Pondsmith, James Hutt