Wise Wizard Games

Board Game

KAPOW!
KAPOW!
Thu 10:00 am - Thu 12:00 pm 22/24 0.00
Thu 6:00 pm - Thu 8:00 pm 11/24 0.00
Fri 12:00 pm - Fri 2:00 pm 20/24 0.00
Fri 4:00 pm - Fri 6:00 pm 17/24 0.00
Fri 8:00 pm - Fri 10:00 pm 17/24 0.00
Sat 2:00 pm - Sat 4:00 pm 11/24 0.00
Sat 6:00 pm - Sat 8:00 pm 8/24 0.00
Sun 12:00 pm - Sun 2:00 pm 16/24 0.00
Robot Quest Arena
Robot Quest Arena
Thu 12:00 pm - Thu 2:00 pm 21/24 0.00
Thu 4:00 pm - Thu 6:00 pm 13/24 0.00
Thu 8:00 pm - Thu 10:00 pm 6/24 0.00
Fri 10:00 am - Fri 12:00 pm 11/24 0.00
Fri 2:00 pm - Fri 4:00 pm 7/24 0.00
Sat 12:00 pm - Sat 2:00 pm 1/24 0.00
Sat 4:00 pm - Sat 6:00 pm 12/24 0.00
Sat 8:00 pm - Sat 10:00 pm 10/24 0.00
Sun 10:00 am - Sun 12:00 pm 11/24 0.00

Non-Collectible / TCG

Epic Card Game: Duels
Epic Card Game: Duels (with free game)
Thu 10:00 am - Thu 12:00 pm 6/18 0.00
Thu 4:00 pm - Thu 6:00 pm 8/18 0.00
Thu 8:00 pm - Thu 10:00 pm 8/18 0.00
Fri 2:00 pm - Fri 4:00 pm 2/18 0.00
Fri 6:00 pm - Fri 8:00 pm 5/18 0.00
Sat 2:00 pm - Sat 4:00 pm 5/18 0.00
Sat 6:00 pm - Sat 8:00 pm 0/18 0.00
Hero Realms
Hero Realms
Thu 12:00 pm - Thu 2:00 pm 15/18 0.00
Thu 6:00 pm - Thu 8:00 pm 12/18 0.00
Fri 10:00 am - Fri 12:00 pm 4/18 0.00
Fri 8:00 pm - Fri 10:00 pm 8/18 0.00
Sat 12:00 pm - Sat 2:00 pm 9/18 0.00
Sat 4:00 pm - Sat 6:00 pm 4/18 0.00
Sun 12:00 pm - Sun 2:00 pm 7/18 0.00
Hero Realms Legend Series Tournament
Fri 1:00 pm - Fri 5:00 pm 45/64 20.00
Hero Realms Mini-Tournament
Thu 3:00 pm - Thu 6:00 pm 28/32 8.00
Sat 7:00 pm - Sat 10:00 pm 22/32 8.00
Sorcerer
Sorcerer
Thu 2:00 pm - Thu 4:00 pm 17/24 0.00
Fri 6:00 pm - Fri 8:00 pm 7/24 0.00
Sat 10:00 am - Sat 12:00 pm 11/24 0.00
Star Realms
Star Realms
Thu 2:00 pm - Thu 4:00 pm 11/18 0.00
Fri 12:00 pm - Fri 2:00 pm 7/18 0.00
Fri 4:00 pm - Fri 6:00 pm 9/18 0.00
Sat 10:00 am - Sat 12:00 pm 8/18 0.00
Sat 8:00 pm - Sat 10:00 pm 9/18 0.00
Sun 10:00 am - Sun 12:00 pm 10/18 0.00
Star Realms Legend Series Tournament
Sat 1:00 pm - Sat 5:00 pm 34/64 20.00
Star Realms Mini-Tournament
Thu 7:00 pm - Thu 10:00 pm 4/32 8.00
Fri 7:00 pm - Fri 10:00 pm 0/32 8.00