Peter Redden

Supplemental Activities

Paracording: Dice Set Bracelet
Thu 8:00 am - Thu 9:30 am 0/20 18.00
Fri 7:00 pm - Fri 8:30 pm 0/20 18.00
Paracording: Dice Set Lanyard
Fri 9:00 am - Fri 11:00 am 0/20 20.00
Sun 9:00 am - Sun 11:00 am 0/20 20.00
Paracording: Meeple & Mini D6 Bracelet
Sat 7:00 am - Sat 8:30 am 3/20 14.00
Sun 7:00 am - Sun 8:30 am 14/20 14.00
Paracording: Two Single D20 Bracelets
Thu 7:00 pm - Thu 8:30 pm 0/20 16.00
Fri 7:00 am - Fri 8:30 am 1/20 16.00